Handelsbetingelser

Nærværende betingelser og vilkår gør sig gældende i forbindelse med alle sager og opgaver, som Din Navigator varetager for kunder i form af rådgivning, repræsentation, samt personlig og social støtte.

1. Virksomhedsoplysninger
Din Navigator
Stistykket 9
4000 Roskilde

Mail: ina@din-navigator.dk
Cvr.nr.: 41420936

2. Identifikation
I alle sager / kundeforhold indhentes og opbevares ID oplysninger. Det sker ved udlevering af cpr.nr. og oplysninger af relevans for den videre sagsbehandling.

3. Opgave, samarbejdets omfang, kommunikation
3.1. Der udarbejdes som udgangspunkt en samarbejdsaftale for hver sag, der nærmere beskriver omfanget af opgaven. Ud fra en forventningsafstemning med kunden, defineres de enkelte opgaver på forhånd og efterfølgende løbende, alt efter sagens udvikling. Vi påtager os alene opgaver, som vi vurderer, at vi kan stå inde for, fagligt og etisk, og hvor vi forventer, at vores indsats kan gøre en forskel. Vi kan hjælpe de fleste, men ikke alle.

Kunden kan ikke garanteres et bestemt udfald i sin sag, som følge af rådgivning og ydelser leveret af Din Navigator (f.eks. medhold i en klage, tilkendelse af en given ydelse/ ansøgning, forløb o.lign.). Afgørelser ligger alene hos myndigheden (kommunen, Ankestyrelsen, Familieretshuset m.v.)

3.2. Vi udarbejder ligeledes en fuldmagt til kundens underskrift, idet det er nødvendigt med skriftligt samtykke for at kunne repræsentere kunden og kommunikere med myndigheden. Fuldmagten kan til enhver tid tilbagekaldes af kunden.

3.3. Løbende opfølgning og kontakt
Din Navigator varetager din sag hos kommunen (eller anden myndighed), hvilket indebærer, at vi er i løbende kontakt og dialog med din myndigheden. Dette kan hjælpe os med en hurtig afklaring af sagen og  derved minimere risikoen for dårlig kommunikation, misforståelser og forhalelse af din sag. Din Navigator kontakter dig, så snart der sker noget i din nyt den igangværende sag.

Såfremt der sker ændringer/aktiviteter i dine forhold, der kan have betydning for sagen, er det vigtigt, at du snarest kontakter os herom. Vi søger derved at skabe gennemsigtighed i dit forløb, og mindske risikoen for kaos.

Du kan altid kontakte din Din Navigator. Vi beder dog om forståelse for, at vi kan være optaget af møder, samtaler og lignende – ligesom der af og til skal handles akut på en igangværende sag. Tidspunkter for arbejdet i en konkret sag afstemmes også ud fra, om der er tidsfrister eller andet akut i vores sagsstamme. Således søges også sikret, at møder og tidsfrister i netop din sag overholdes.

Mails bevares stort set altid samme dag, som vi modtager dem – lader det sig ikke gøre, tilstræbes det, at du får svar, senest efter 1-3 hverdage. Hvis ikke telefonopkald besvares – skriv da gerne en mail, eller send en SMS, og du hører snarest fra os igen.

4. Honorar og omkostninger
4.1. Alle sager og prisen herfor fastsættes efter aftale med kunden. Prisen fastsættes efter sagens kompleksitet og forventet tidsbrug.

4.2. Der kan gives en fast pris på enkelte opgaver, den fastsættes ud fra sagens omfang.

4.3. I enkelte sager kan det opstå, at en sag har større kompleksitet og er væsentlig mere tidskrævende end først antaget (fx hyppig, næsten daglig aktivitet / kontakt med Din Navigator), eller der kan komme flere sager til, end først aftalt. I sådanne forhold, forbeholder Din Navigator sig ret til taksere for overtid, dog ikke førend kunden er oplyst om det. Ønsker kunden ikke dette, kan den i forvejen indgået aftale opsiges opsiges uden nogen former for varsel, både af kunden og Din Navigator.

4.4. Såfremt der ikke er indgået andre aftaler faktureres for medgået tid til aktuel timepris.

4.5. Der pålægges som udgangspunkt merbetaling i sager, der kræver akut handling indenfor 48 timer, i det omfang, at det f.eks. medfører udsættelse af planlagt arbejde i en anden / andre sager. Ligeledes kan det komme på tale at opkræve merbetaling, såfremt akut handling i en sag, betyder at et møde i en anden sag aflyses / udsættes.

Skal der handles akut inden for få hverdage i en ny sag, pålægges der akutgebyr eller ekstra klip fra forudkøbt klippekort (nye kunder).

4.6. Tidsforbrug udenfor normal arbejdstid, på kundens foranledning, kan pålægges en merbetaling oven i normalhonoraret. Dette vil fremgå under priser og/eller af samarbejdsaftalen.

4.7. Øvrige omkostninger og gældende priser kan efterspørges hos Din Navigator.

5. Betalingsbetingelser
5.1. Faktura udsendes normalt pr. mail og den generelle betalingsfrist er 8 dage fra fakturadatoen.

5.2. Udgifter til møder betales forud, senest 24 timer før afholdelse. For møder der aflyses af kunden mindre end 24 timer før planlagt afholdelse, opkræves som udgangspunkt fuldt honorar fastsat af Din Navigator. Der faktureres for køretid og estimeret mødetid. For kunder med klippekort, afregnes mødetiden med klip. Tid under kørsel er til nedsat timepris og kan ikke betales med klip.

5.2. Såfremt du skulle komme i problemer i forhold til at kunne betale vores honorar rettidigt, opfordrer vi til, at du straks kontakter os med henblik på at indgå en aftale vedr. din betaling. Kniber det med en betaling, er det altså dit ansvar, som kunde, at rette henvendelse til Din Navigator. Således undgår du rykkerskrivelser og yderligere gebyrer.

5.3. Din Navigator udsender påmindelser, samt rykkere jf. gældende lovgivning.
Såfremt vi ikke modtager vores betaling, og der ikke er indgået aftale herom, kan sagsarbejdet stoppes – og der vil blive igangsat rykkerprocedure. Ved fortsat manglende betaling kan vores krav, uden yderligere varsel, overgå til inkasso.

6. Fortrolighed og persondata
Vi behandler alle oplysninger om kunder med stor fortrolighed. Din Navigator har tavshedspligt under og efter ophør af sagen. Vi indhenter og behandler alene persondata i forhold til at kunne varetage vore kunders interesser i forbindelse med en konkret sag/opgave.
Her kan du se vores privatlivspolitik

8. Korrespondance
E-mail (almen og krypteret)
Vi korresponderer bl.a. via e-mail. Personfølsomme mails krypteres og sendes og modtages sikkert (kunder, myndighederne og samarbejdspartnere). Myndighederne anvender herudover digital post.

9. Ophør af samarbejde – repræsentation

9.1. Vores samarbejde kan uden videre bringes til ophør af kunden såvel af Din Navigator medmindre, at der i en skriftlig samarbejdsaftale fremgår andet. Evt. tilgodehavende faktureres efter medgået tid.

9.2. Så snart en sag ophører ved myndighedsafgørelse, betragtes kundens sag hos Din Navigator som værende ophørt, medmindre andet fremgår af aftale mellem kunden og Din Navigator.

10. Immaterielle rettigheder
De på kundens vegne, af Din Navigator udarbejdede skrivelser, klager m.v. har kunden rettighed til at anvende. De ophavsretlige rettigheder og immaterielle rettigheder i øvrigt, produceret eller frembragt af Din Navigator bevares af Din Navigator.

11. Ansvarsfraskrivelse
Lovtekster og henvisninger ændrer sig ofte og kan være reformuleret for forståelsens skyld på socialnettet.dk. Din Navigator påtager sig intet ansvar for tab, der kan være en direkte eller indirekte følge af brug af lovtekst og henvisninger hertil fra vores webside.

12. Lovvalg og værneting
Din Navigator rådgivning og nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk lov.
Eventuelle tvister kan indbringes for Retten I Roskilde.

Dataansvarlig er Ina Klinkwort